Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Bảng gi v tu p dụng theo địa danh

 

Bảng gi v tu tuyến khởi hnh từ H nội v ngược lại

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

 

H nội - Lo Cai

Lo Cai - H nội

 

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực pha Bắc từ Phủ l đến Thanh Ha

 

Tuyến H nội - Phủ l

Tuyến H nội - Nam Định

Tuyến H nội - Ninh Bnh

Tuyến H nội - Bỉm Sơn

Tuyến H nội - Thanh Ha

Tuyến Phủ L - H nội

Tuyến Nam Định - H nội

Tuyến Ninh Bnh - H nội

Tuyến Bỉm Sơn - H nội

Tuyến Thanh Ha - H nội

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực miền Trung từ Chợ Sy đến Đng H

 

Tuyến H nội - Chợ Sy

Tuyến H nội - Vinh

Tuyến H nội - Yn Trung

Tuyến H nội - Hương Phố

Tuyến H nội - Đồng L

Tuyến H nội - Đồng Hới

Tuyến H nội - Đng H

Tuyến Chợ Sy - H nội  

Tuyến Vinh - H nội

Tuyến Yn Trung - H nội  

Tuyến Hương Phố - H nội

Tuyến Đồng L - H nội

Tuyến Đồng Hới - H nội

Tuyến Đng H - H nội

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực miền Trung từ Huế đến Tam Kỳ

 

Tuyến H nội - Huế

Tuyến H nội - Lăng C

Tuyến H nội - Đ nẵng

Tuyến H nội - Tam Kỳ

Tuyến Huế - H nội

Tuyến Lăng C - H nội

Tuyến Đ Nẵng - H nội  

Tuyến Tam Kỳ - H nội

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực miền Trung từ Ni Thnh đến Nha Trang

 

Tuyến H nội - Ni Thnh

Tuyến H nội - Quảng Ngi

Tuyến H nội - Diu Tr

Tuyến H nội - Tuy Ha

Tuyến H nội - Nha Trang

Tuyến Ni Thnh- H nội

Tuyến Quảng Ngi - H nội

Tuyến Diu Tr - H nội 

Tuyến Tuy Ha - H nội

Tuyến Nha Trang - H nội

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực miền Nam từ Thp Chm đến Bin Ha

 

Tuyến H nội - Thp Chm

Tuyến H nội - Mương Mn

Tuyến H nội - Bin Ha

Tuyến H nội - Long Khnh

Tuyến H nội - Si gn

Tuyến Thp Chm - H nội

Tuyến Mương Mn - H nội

Tuyến Bin Ha - H nội

Tuyến Long Khnh - H nội

Tuyến Si gn - H nội

 

 
Bảng gi v tu tuyến khởi hnh từ Si gn v ngược lại

1. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Si gn - H nội - Si gn

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực pha Nam từ Si gn đến Thp Chm

 

Tuyến Si gn - H nội

Tuyến Si gn - Bin Ha

Tuyến Si gn - Mương Mn

Tuyến Si gn - Thp Chm

Tuyến H nội - Si gn

Tuyến Bin Ha - Si gn

Tuyến Mương Mn - Si gn

Tuyến Thp Chm - Si gn

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực miền Trung từ Nha Trang đến Ni Thnh

 

Tuyến Si gn - Nha Trang

Tuyến Si gn - Tuy Ha

Tuyến Si gn - Diu Tr

Tuyến Si gn - Quảng Ngi

Tuyến Si gn - Ni Thnh

Tuyến Nha Trang - Si gn

Tuyến Tuy Ha - Si gn

Tuyến Diu Tr - Si gn

Tuyến Quảng Ngi - Si gn

Tuyến Ni Thnh - Si gn

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực miền Trung từ Tam Kỳ đến Huế

 

Tuyến Si gn - Tam Kỳ

Tuyến Si gn - Đ nẵng

Tuyến Si gn - Lăng C

Tuyến Si gn - Huế

Tuyến Tam Kỳ - Si gn

Tuyến Đ nẵng - Si gn

Tuyến Lăng C - Si gn

Tuyến Huế - Si gn

 

Bảng gi v tu tuyến khu vực miền Trung từ Đng H đến Chợ Sy

 

Tuyến Si gn - Đng H

Tuyến Si gn - Đồng Hới

Tuyến Si gn - Đồng L

Tuyến Si gn - Hương Phố

Tuyến Si gn - Yn Trung

Tuyến Si gn - Vinh

Tuyến Si gn - Chợ Sy

Tuyến Đng H - Si gn

Tuyến Đồng Hới - Si gn

Tuyến Đồng L - Si gn

Tuyến Hương Phố - Si gn

Tuyến Yn Trung - Si gn

Tuyến Vinh - Si gn

Tuyến Chợ Sy - Si gn

 

Bảng giờ tu tuyến khu vực pha Bắc từ Thanh Ha đến Phủ l

 

Tuyến Si gn - Thanh Ha

Tuyến Si gn - Bỉm Sơn

Tuyến Si gn - Ninh Bnh

Tuyến Si gn - Hương Phố

Tuyến Si gn - Nam Định

Tuyến Si gn - Phủ L

Tuyến Thanh Ha - Si gn

Tuyến Bỉm Sơn - Si gn

Tuyến Ninh Bnh - Si gn

Tuyến Hương Phố - Si gn

Tuyến Nam Định - Si gn

Tuyến Phủ L - Si gn

 

Mời qu khch vo đy để về trang 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o