Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Bảng gi v tu p dụng theo mc tu

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Bắc Nam

 

Tuyến H nội - Si gn

Tuyến Si gn - H nội

Gi v tu Hỏa Tu SE1

Gi v tu Hỏa Tu SE3

Gi v tu Hỏa Tu SE5

Gi v tu Hỏa Tu SE7

Gi v tu Hỏa Tu TN1

Gi v tu Hỏa Tu TN3

Gi v tu Hỏa Tu SE19

Gi v tu Hỏa Tu SE2

Gi v tu Hỏa Tu SE4

Gi v tu Hỏa Tu SE6

Gi v tu Hỏa Tu SE8

Gi v tu Hỏa Tu TN2

Gi v tu Hỏa Tu TN4

Gi v tu Hỏa Tu SE20

 

 

2. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến địa phương pha Bắc

 

a. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa

 

Tuyến H nội - Lo Cai

Tuyến Lo Cai - H nội

Gi v tu Hỏa Tu LC1

Gi v tu Hỏa Tu LC3

Gi v tu Hỏa Tu LC5

Gi v tu Hỏa Tu LC7

Gi v tu Hỏa Tu SP1

Gi v tu Hỏa Tu SP3

Gi v tu Hỏa Tu SP7

Gi v tu Hỏa Tu SP5

Gi v tu Hỏa Tu LC2

Gi v tu Hỏa Tu LC4

Gi v tu Hỏa Tu LC6

Gi v tu Hỏa Tu LC8

Gi v tu Hỏa Tu SP2

Gi v tu Hỏa Tu SP4

Gi v tu Hỏa Tu SP8

Gi v tu Hỏa Tu SP6

 

b. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Hải phng

 

Tuyến H nội - Hải phng

Tuyến Hải phng - H nội

Gi v tu Hỏa Tu HP1

Gi v tu Hỏa Tu LP3

Gi v tu Hỏa Tu LP5

Gi v tu Hỏa Tu LP7

Gi v tu Hỏa Tu HP2

Gi v tu Hỏa Tu LP2

Gi v tu Hỏa Tu LP6

Gi v tu Hỏa Tu LP8

 

c. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Vinh

 

Tuyến H nội - Vinh

Tuyến Vinh - H nội

Gi v tu Hỏa Tu NA1

Gi v tu Hỏa Tu NA3

Gi v tu Hỏa Tu NA5

Gi v tu Hỏa Tu NA2

Gi v tu Hỏa Tu NA4

Gi v tu Hỏa Tu NA6

 

d. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Huế

 

Tuyến H nội - Huế

Tuyến Huế - H nội

Gi v tu Hỏa Tu HN1

Gi v tu Hỏa Tu HN2

 

e. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Yn Bi

 

Tuyến H nội - Yn Bi

Tuyến Yn Bi - H nội

Gi v tu Hỏa Tu YB1

Gi v tu Hỏa Tu YB2

 

 

f. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Thanh Ha

 

Tuyến H nội - Thanh Ha

Tuyến Thanh Ha - H nội

Gi v tu Hỏa Tu TH1

Gi v tu Hỏa Tu TH2

 

 

g. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Đồng Hới

 

Tuyến H nội - Đồng Hới

Tuyến Đồng Hới - H nội

Gi v tu Hỏa Tu DH1

Gi v tu Hỏa Tu DH2

 

 

 

3. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến địa phương Miền Trung

 

a. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Vinh - Quy Nhơn

 

Tuyến Vinh - Quy Nhơn

Tuyến Quy Nhơn - Vinh

Gi v tu Hỏa Tu VQ1

Gi v tu Hỏa Tu VQ2

 

 

4. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến địa phương Miền Nam

 

a. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Si gn - Phan Thiết

 

Tuyến Si gn - Phan Thiết

Tuyến Phan Thiết - Si gn

gi v tu PT4

gi v tu SPT2

gi v tu PT3

gi v tu SPT1

 

 

b. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Si gn - Nha Trang

 

Tuyến Si gn - Nha Trang

Tuyến Nha Trang - Si gn

gi v tu SN4

gi v tu SNT2

gi v tu SN3

gi v tu SNT1

 

 

c. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Si gn - Quy Nhơn

 

Tuyến Si gn - Quy Nhơn

Tuyến Quy Nhơn - Si gn

gi v tu SQN2

gi v tu SQN1

 

d. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Si gn - Huế

 

Tuyến Si gn - Huế

Tuyến Huế - Si gn

gi v tu SH2

gi v tu SH1

 

 

Mời qu khch vo đy để xem trang 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

 

H nội - Lo Cai

Lo Cai - H nội

 

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

 

 

H nội - Phủ l

H nội - Nam Định

H nội - Ninh Bnh

H nội - Bỉm Sơn

H nội - Thanh Ha

Phủ L - H nội

Nam Định - H nội

Ninh Bnh - H nội

Bỉm Sơn - H nội

Thanh Ha - H nội

H nội - Chợ Sy

H nội - Vinh

H nội - Yn Trung

H nội - Hương Phố

H nội - Đồng L

H nội - Đồng Hới

H nội - Đng H

Chợ Sy - H nội  

Vinh - H nội

Yn Trung - H nội  

Hương Phố - H nội

Đồng L - H nội

Đồng Hới - H nội

Đng H - H nội

H nội - Huế

H nội - Lăng C

H nội - Đ nẵng

H nội - Tam Kỳ

Huế - H nội

Lăng C - H nội

Đ Nẵng - H nội  

Tam Kỳ - H nội

H nội - Ni Thnh

H nội - Quảng Ngi

H nội - Diu Tr

H nội - Tuy Ha

H nội - Nha Trang

Ni Thnh- H nội

Quảng Ngi - H nội

Diu Tr - H nội 

Tuy Ha - H nội

Nha Trang - H nội

H nội - Thp Chm

H nội - Mương Mn

H nội - Bin Ha

H nội - Si gn

Thp Chm - H nội

Mương Mn - H nội

Bin Ha - H nội

Si gn - H nội

1. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Si gn - H nội - Si gn

Si gn - H nội

Si gn - Bin Ha

Si gn - Mương Mn

Si gn - Thp Chm

H nội - Si gn

Bin Ha - Si gn

Mương Mn - Si gn

Thp Chm - Si gn

Si gn - Nha Trang

Si gn - Tuy Ha

Si gn - Diu Tr

Si gn - Quảng Ngi

Si gn - Ni Thnh

Nha Trang - Si gn

Tuy Ha - Si gn

Diu Tr - Si gn

Quảng Ngi - Si gn

Ni Thnh - Si gn

Si gn - Tam Kỳ

Si gn - Đ nẵng

Si gn - Lăng C

Si gn - Huế

Tam Kỳ - Si gn

Đ nẵng - Si gn

Lăng C - Si gn

Huế - Si gn

Si gn - Đng H

Si gn - Đồng Hới

Si gn - Đồng L

Si gn - Hương Phố

Si gn - Yn Trung

Si gn - Vinh

Si gn - Chợ Sy

Đng H - Si gn

Đồng Hới - Si gn

Đồng L - Si gn

Hương Phố - Si gn

Yn Trung - Si gn

Vinh - Si gn

Chợ Sy - Si gn

Si gn - Thanh Ha

Si gn - Bỉm Sơn

Si gn - Ninh Bnh

Si gn - Hương Phố

Si gn - Nam Định

Si gn - Phủ L

Thanh Ha - Si gn

Bỉm Sơn - Si gn

Ninh Bnh - Si gn

Hương Phố - Si gn

Nam Định - Si gn

Phủ L - Si gn

 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp


 

 

o