Trang chủ | Giới thiệu|Bảng Giờ Tu| Gi V tu | Tuyến Tu hỏa| V tu Cao tốc | V Open Bus | V my bay | Lin hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
GI V H NỘI - SI GN
Gi v tu Hỏa Tu SE1
Gi v tu Hỏa Tu SE3
Gi v tu Hỏa Tu SE5
Gi v tu Hỏa Tu SE7
Gi v tu Hỏa Tu TN1
 
GI V SI GN - H NỘI
Gi v tu Hỏa Tu SE2
Gi v tu Hỏa Tu SE4
Gi v tu Hỏa Tu SE6
Gi v tu Hỏa Tu SE8
Gi v tu Hỏa Tu TN2
 
GIỜ TU H NỘI - SI GN
Giờ tu Hỏa Tu SE1
Giờ tu Hỏa Tu SE3
Giờ tu Hỏa Tu SE5
Giờ tu Hỏa Tu SE7
Giờ tu Hỏa Tu TN1
 
GIỜ TU SI GN - H NỘI
Giờ tu Hỏa Tu SE2
Giờ tu Hỏa Tu SE4
Giờ tu Hỏa Tu SE6
Giờ tu Hỏa Tu SE8
Giờ tu Hỏa Tu TN2
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
Tham quan H nội 1 ngy

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
1. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn

Tuyến tu đang vận hnh:

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE1

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE3

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE5

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE7

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN1

 

Tuyến tu tăng cường (chỉ vận hnh vo lc cao điểm, ngy tết):

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE11

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE15

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE9

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN11

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN17

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN3

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN5

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN7

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN9

 

 

2. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Si gn - H nội

Tuyến tu đang vận hnh:

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE2

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE4

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE6

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE8

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN2

 

Tuyến tu tăng cường (chỉ vận hnh vo lc cao điểm, ngy tết):

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE10

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE12

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu SE16

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN10

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN12

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN18

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN4

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN6

- Bảng Gi v tu Hỏa Tu TN8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o