Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ
V TU HỎA
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến Tu H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến Tu Địa Phương
Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế
 
V tu thống nhất
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 
V tu Lo Cai - Sapa
 SP1 Tu nhanh nhất HN-LC
 SP2 Tu nhanh nhất LC-HN
 SP3 Tu nhanh HN-LC
 SP4 Tu nhanh LC-HN
 SP5 Tu nhanh HN-LC
 SP6 Tu nhanh LC-HN
 SP7 Tu nhanh HN-LC
 SP8 Tu nhanh LC-HN
 LC1 Tu chậm HN-LC
 LC2 Tu chậm LC-HN
 LC3 Tu chậm nhất HN-LC
 LC4 Tu chậm nhất LC-HN
 
 
V tu H nội - Vinh - H nội
 NA1 Tu H nội - Vinh
 NA2 Tu Vinh - H nội
 
 
V tu H nội - Huế - H nội
 HN1 Tu H nội - Huế
 HN2 Tu Huế - H nội
 
 
V tu H nội - Đ nẵng
 SE19 Tu H nội - Đ nẵng
 SE20 Tu Đ nẵng - H nội
 
 
V tu H nội - Thanh Ha
 TH1 Tu HN - Thanh Ha
 TH2 Tu Thanh Ha - HN
 
V tu H nội - Yn Bi
 YB1 Tu HN - Yn Bi
 YB2 Tu Yn Bi - HN
 
 
Thng tin Hữu ch
 
 
 
 

Số lượng khch truy cập

 
 
 
 
 
 
Danh bạ điện thoại Đường Sắt Việt Nam  

Dịch vụ v tu cao cấp

Quy định miễn giảm v

Quy định mua v

Quy định trả đổi v

Quy định gửi nhận hng

Danh bạ ga tu hỏa

Danh bạ điện thoại Đường Sắt Việt Nam - Tuyến Bắc Nam

H nội

1. Ga Văn Điển

2. Ga Gip Bt

H nam

3. Ga Đồng Văn

4. Ga Phủ L

5. Ga Bnh Lục

Nam Định

6. Ga Cầu Họ

7. Ga Đặng X

8. Ga Nam Định

9. Ga Ni Gi

10. Ga Ct Đằng

 

 

Ninh Bnh

11. Ga Ninh Bnh

Thanh Ha

12. Ga Bỉm Sơn

13. Ga Nghĩa Trang

14. Ga Thanh Ha

15. Ga Yn Thi

16. Ga Minh Khi

Nghệ An

17. Ga Hong Mai

18. Ga Cầu Git

19. Ga Vinh

H Tĩnh

20. Ga Yn Trung

 

21. Ga Đức Lạc

22. Ga Hương Phố

23. Ga Phc Trạch

Quảng Bnh

24. Ga La Kh

25. Ga Tn Ấp

26. Ga Kim Lũ

27. Ga Đồng L

28. Ga Ngọc Lm

29. Ga Thọ Lộc

30. Ga Phc Tự

 

 

 

 

31. Ga Đồng Hới

32. Ga Lệ Kỳ

33. Ga Long Đại

34. Ga Mỹ Đức

35. Ga Ph Ha

36. Ga Mỹ Trạch

Quảng Trị

37. Ga Sa Lung

38. Ga Tin An

39. Ga H Thanh

40. Ga Đng H

 

 

 

 

 

Danh bạ điện thoại Đường Sắt Việt Nam - Tuyến Bắc Nam

Quảng Trị

41. Ga Quảng Trị

42. Ga Din Sanh

43. Ga Mỹ Chnh

Thừa Thin Huế

44. Ga Ph Trạch

45. Ga Hiền Sỹ

46. Ga Văn X

47. Ga Huế

48. Ga Hương Thủy

49. Ga Truồi

50. Ga Cầu Hai

 

 

Thừa Thin Huế

51. Ga Thừa Lưu

52. Ga Lăng C

Đ nẵng

53. Ga Hải Vn Bắc

54. Ga Kim Lin

55. Ga Thanh Kh

56. Ga Đ nẵng

57. Ga L Trạch

Quảng Nam

58. Ga Nng Sơn

59.Ga Tr Kiệu

60. Ga Ph Cang

 

Quảng Nam

61. Ga An Mỹ

62.Ga Tam Kỳ

63. Ga Dim Phổ

64. Ga Ni Thnh

Quảng Ngi

65. Ga Trị Bnh

66. Ga Bnh Sơn

67. Ga Đại Lộc

68. Ga Quảng Ngi

69. Ga Thạch Trụ

70. Ga Đức Phổ

 

 

Quảng Ngi

71. Ga Sa Huỳnh

Bnh Định

72. Ga Tam Quan

73. Ga Bồng Sơn

74. Ga Vạn Ph

75. Ga Ph Mỹ

76. Ga Khnh Phước

77. Ga Ph Ct

78. Ga Bnh Định

79. Ga Diu Tr

80. Ga Tn Vinh

 

 

 

Danh bạ điện thoại Đường Sắt Việt Nam - Tuyến Bắc Nam

Bnh Định

81. Ga Vn Canh

Ph Yn

82. Ga Phước Lnh

83. Ga La Hai

84. Ga Ch Thạnh

85. Ga Ha Đa

86. Ga Tuy Ha

87.. Ga Đng Tc

88. Ga Ph Hiệp

89. Ga Đại Lnh

90. Ga Tu Bng

 

Khnh Ha

91. Ga Gi

92. Ga Ninh Ha

93. Ga Lương Sơn

94. Ga Nha Trang

95. Ga Suối Ct

96. Ga Ng Ba

Ninh Thuận

97. Ga Thp Chm

98. Ga Ha Trinh

Bnh Thuận

99.Ga Sng Mao

100. Ga Long Thạnh

 

Bnh Thuận

101. Ga Ma Lm

102.Ga Mương Mn

103. Ga Sng Dinh

104. Ga Suối Kiết

105. Ga Gia Huynh

Đồng Nai

106. Ga Long Khnh

107. Ga Trảng Bom

108. Ga Bin Ha

Bnh Dương

109. Ga Dĩ An

110. Ga Sng Thần

 

Si gn

111. Ga Bnh Triệu

112. Ga G Vấp

113. Ga Si gn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh bạ điện thoại Đường Sắt Việt Nam - Tuyến Tu Địa phương pha Bắc

H nội - Hải Phng

 

H nội

01. Ga Long Bin

02. Ga Gia Lm

Hải Dương

03. Ga Cẩm Ging

04. Ga Hải Dương

05. Ga Ph Thi

Hải Phng

06. Ga Hải Phng

 

 

 

 

 

 

H nội - Lo Cai

 

H nội

01. Ga Long Bin

02. Ga Gia Lm

03. Ga Yn Vin

04. Ga Đng Anh

Vĩnh Phc

05. Ga Vĩnh Yn

Việt Tr

06. Ga Việt Tr

Ph Thọ

07. Ga Ph Thọ

Yn Bi

08. Ga Yn Bi

09.Ga Tri Ht

Lo Cai

10. Ga Bảo H

11. Ga Phố Lu

12. Ga Lo Cai

 

H nội - Thi Nguyn

H nội

01. Ga Gia Lm

02.Ga Yn Vin

03. Ga Cổ Loa

04. Ga Đng Anh

05. Ga Trung Gi

Thi Nguyn

06. Ga Phổ Yn

07. Ga Lưu X

08. Ga Thi Nguyn

09. Ga Qun Triều

 

H nội - Lạng Sơn

H nội

01. Ga Gia Lm

02.Ga Yn Vin

Bắc Ninh

03. Ga Từ Sơn

04. Ga Lim

05. Ga Bắc Ninh

06. Ga Thị Cầu

Bắc Giang

07. Ga Sen Hồ

08. Ga Bắc Giang

09. Ga Phố Trng

10. Ga Kp

Lạng Sơn

11. Ga Voi X

12. Bắc Lệ

13. Chi Lăng

14. Ga Đồng Mỏ

15. Ga Bắc Thủy

16. Ga Bản Th

17. Ga Yn Trạch

18. Ga Lạng Sơn

19. Ga Đồng Đăng

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ | Giới thiệu | Lin hệ | Hộp thư gp

Copyright  CNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐON NTT
 

 

o