Trở lại trang chủ

Ga Lương Sơn
Địa chỉ : Thôn Văn Đăng, Xă Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang
Tỉnh/ Thành phố : Khánh Ḥa
Điện thọai : (84-58) 3839665