Trở lại trang chủ

Ga Quảng Ngăi
Địa chỉ : 204 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Thị xă Quảng Ngăi
Tỉnh/ Thŕnh phố : Quảng Ngăi
Điện thọai : (84-55) 3820280 / 3820272
Fax : (84-55) 3828750